• Home
  • Akshat Sanjiv Lahane
Kapilendra Gajapati of Odisha is an Unsung King

Kapilendra Gajapati of Odisha is an Unsung King

By Akshat Sanjiv Lahane

Naranarayan - King of the KOCH dynasty

Naranarayan - King of the KOCH dynasty

By Akshat Sanjiv Lahane

Pilaji Jadhavrao-A brave Maratha Subedar

Pilaji Jadhavrao-A brave Maratha Subedar

By Akshat Sanjiv Lahane

Hemadri Pandit, forgotten scholar of the 13th century

Hemadri Pandit, forgotten scholar of the 13th century

By Akshat Sanjiv Lahane

About Vasudev Balwant Phadke-A torch bearer of the Freedom Movement

About Vasudev Balwant Phadke-A torch bearer of the Freedom Movement

By Akshat Sanjiv Lahane

About VIJAYA MANIKYA II, King of Tripura

About VIJAYA MANIKYA II, King of Tripura

By Akshat Sanjiv Lahane

About RAJGURU the revolutionary

About RAJGURU the revolutionary

By Akshat Sanjiv Lahane

Umaji Naik is a freedom fighter who took on the British

Umaji Naik is a freedom fighter who took on the British

By Akshat Sanjiv Lahane

Battle of Talikota-Vijayanagar Empire vs Sultans of Deccan

Battle of Talikota-Vijayanagar Empire vs Sultans of Deccan

By Akshat Sanjiv Lahane

Kapilendra Gajapati of Odisha is an Unsung King

Kapilendra Gajapati of Odisha is an Unsung King

By Akshat Sanjiv Lahane

Kapilendra Gajapati of Odisha is an Unsung KingRead More...

Naranarayan - King of the KOCH dynasty

Naranarayan - King of the KOCH dynasty

By Akshat Sanjiv Lahane

Naranarayan - King of the KOCH dynastyRead More...

Pilaji Jadhavrao-A brave Maratha Subedar

Pilaji Jadhavrao-A brave Maratha Subedar

By Akshat Sanjiv Lahane

Pilaji Jadhavrao-A brave Maratha SubedarRead More...

Hemadri Pandit, forgotten scholar of the 13th century

Hemadri Pandit, forgotten scholar of the 13th century

By Akshat Sanjiv Lahane

Hemadri Pandit, forgotten scholar of the 13th centuryRead More...

About Vasudev Balwant Phadke-A torch bearer of the Freedom Movement

About Vasudev Balwant Phadke-A torch bearer of the Freedom Movement

By Akshat Sanjiv Lahane

About Vasudev Balwant Phadke-A torch bearer of the Freedom Movement Read More...

About VIJAYA MANIKYA II, King of Tripura

About VIJAYA MANIKYA II, King of Tripura

By Akshat Sanjiv Lahane

About VIJAYA MANIKYA II, King of Tripura Read More...

About RAJGURU the revolutionary

About RAJGURU the revolutionary

By Akshat Sanjiv Lahane

About RAJGURU the revolutionary Read More...

Umaji Naik is a freedom fighter who took on the British

Umaji Naik is a freedom fighter who took on the British

By Akshat Sanjiv Lahane

Umaji Naik is a freedom fighter who took on the British Read More...

Umaji Naik is a freedom fighter who took on the British

Umaji Naik is a freedom fighter who took on the British

By Akshat Sanjiv Lahane

Umaji Naik is a freedom fighter who took on the British Read More...

Battle of Talikota-Vijayanagar Empire vs Sultans of Deccan

Battle of Talikota-Vijayanagar Empire vs Sultans of Deccan

By Akshat Sanjiv Lahane

Battle of Talikota-Vijayanagar Empire vs Sultans of DeccanRead More...

About RAJGURU the revolutionary

About RAJGURU the revolutionary

By Akshat Sanjiv Lahane

About RAJGURU the revolutionary Read More...

Hemadri Pandit, forgotten scholar of the 13th century

Hemadri Pandit, forgotten scholar of the 13th century

By Akshat Sanjiv Lahane

Hemadri Pandit, forgotten scholar of the 13th centuryRead More...

Pilaji Jadhavrao-A brave Maratha Subedar

Pilaji Jadhavrao-A brave Maratha Subedar

By Akshat Sanjiv Lahane

Pilaji Jadhavrao-A brave Maratha SubedarRead More...

About Vasudev Balwant Phadke-A torch bearer of the Freedom Movement

About Vasudev Balwant Phadke-A torch bearer of the Freedom Movement

By Akshat Sanjiv Lahane

About Vasudev Balwant Phadke-A torch bearer of the Freedom Movement Read More...

About VIJAYA MANIKYA II, King of Tripura

About VIJAYA MANIKYA II, King of Tripura

By Akshat Sanjiv Lahane

About VIJAYA MANIKYA II, King of Tripura Read More...

Naranarayan - King of the KOCH dynasty

Naranarayan - King of the KOCH dynasty

By Akshat Sanjiv Lahane

Naranarayan - King of the KOCH dynastyRead More...

Receive Site Updates